“Ми повинні виправити помилки тих, хто керував країною” – лідер столичної ініціативи

Ми по­вин­ні пе­ре­жи­ти тем­ні часи і ви­йти з сьо­го­дні­шніх ви­про­бу­вань
му­дрі­ши­ми. Іншо­го ви­хо­ду не ма­є­мо. Нам на­ле­жить ви­пра­ви­ти по­мил­ки усіх, хто ке­ру­вав Укра­ї­ною до сьо­го­дні, і тих, хто ке­рує за­раз.


Укра­ї­на має ста­ти на­ре­шті ста­біль­ною дер­жа­вою, а не та­кою, в якій жи­ве­мо. Дер­жа­вою, в якій пра­цю­ють за­ко­ни, діє прин­цип не­від­во­ро­тно­сті по­ка­ра­н­ня за зло­чи­ни, на­сам­пе­ред, ко­ру­пцій­ні. Дер­жа­вою, яка пра­цює не на зба­га­че­н­ня прав­ля­чо­го кла­су, а на за­без­пе­че­н­ня до­стой­но­го жи­т­тя сво­їх гро­ма­дян, в чому й має бути її фун­кція.

На­сам­пе­ред, по­трі­бно вне­сти змі­ни до за­ко­но­дав­ства, щоб до
вла­ди не мо­гли по­тра­пля­ти прой­ди­сві­ти і афе­ри­сти.

На ви­бор­ні по­са­ди по­вин­ні мати пра­во ба­ло­ту­ва­ти­ся лише осо­би з ви­щою осві­тою і ба­га­тим жит­тє­вим до­сві­дом. А та­кож до­сві­дом ро­бо­ти на ана­ло­гі­чних по­са­дах: від ро­бі­тни­ка до ке­рів­ни­ка, прой­ти всі ща­блі кар’­єр­но­го зро­сту.

На Мі­ні­стер­ські по­са­ди і ви­ко­нав­чу вер­ти­каль ма­ють при­зна­ча­ти­ся
ви­клю­чно осо­би з до­сві­дом ро­бо­ти на ке­рів­них по­са­дах в тих га­лу­зях
еко­но­мі­ки, на які вони пре­тен­ду­ють; зі ста­жем не мен­ше 10 ро­ків і
обо­в’яз­ко­во по­зи­тив­ним до­сві­дом. На­при­клад з та­ки­ми КРІ: най­кра­щий пла­тник по­да­тків; збіль­ше­н­ня в рази об­ся­гів ви­ро­бни­цтва; до­свід за­про­ва­дже­н­ня но­вих те­хно­ло­гій і таке інше. Фах пре­тен­ден­та по­ви­нен ста­ти прі­о­ри­те­том кар’­єр­но­го ро­сту в ор­га­нах дер­жав­ної вла­ди і мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Кар’­є­ра бла­зня та­кож по­вин­на мати свою ло­гі­чну по­слі­дов­ність:
цирк—управ­лі­н­ня—область—мі­ні­стер­ство куль­ту­ри—пре­зи­дент. Якщо від сце­ни до пре­зи­ден­та від­су­тні ща­блі кар’­єр­ної дра­би­ни, то ма­є­мо те, що ма­є­мо. По­са­да пре­зи­ден­та по­вин­на мати ви­клю­чно пред­став­ни­цькі фун­кції.

Слід за­бо­ро­ни­ти на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні впли­ва­ти на ви­бо­ри гран­то­вим іно­зем­ним ор­га­ні­за­ці­ям, які хо­ва­ю­ться під ви­ві­ска­ми рі­зних фон­дів на кшталт «під­трим­ки де­мо­кра­тії або сво­бо­ди сло­ва».

Осо­бли­ве мі­сце для за­про­ва­дже­н­ня цьо­го про­це­су має зайня­ти
ре­фор­му­ва­н­ня су­до­вої си­сте­ми. Суд­ді оби­ра­ю­ться в мі­сце­ві суди ви­клю­чно пря­мим го­ло­су­ва­н­ням ме­шкан­ців те­ри­то­рії на 5 ро­ків. У вищі суди з’їзд суд­дів оби­рає чле­нів су­дів, суд­ді ви­щих су­дів оби­ра­ють
ке­рів­ни­ків (те­ри­то­рії, дер­жа­ви).

Ке­рів­ник по­лі­ції має оби­ра­ти­ся ви­клю­чно пря­мим го­ло­су­ва­н­ням ме­шкан­ців на 3 роки з мо­жли­вою про­це­ду­рою від­кли­ка­н­ня про­тя­гом мі­ся­ця у ви­пад­ку ро­сту рів­ня зло­чин­но­сті. Ви­що­го ке­рів­ни­цтва для на­ціо­наль­ної по­лі­ції не­по­трі­бно. Ді­яль­ність має здій­сню­ва­ти­ся згі­дно із за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни. Для ко­ор­ди­на­ції дій до­ста­тньо де­пар­та­мен­ту у скла­ді одно­го із мі­ні­стерств.

Вер­хов­на рада при­зна­чає: прем’­єр-мі­ні­стра, ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, го­ло­ву СБУ, ке­рів­ни­ка На­ціо­наль­ної гвар­дії, ке­рів­ни­ків НАБУ, ДБР.

Суд­ді, по­лі­цей­ські і інші спів­ро­бі­тни­ки си­ло­вих стру­ктур, які здій­сню­ють і на­гля­да­ють за вер­хо­вен­ством пра­ва, у разі пі­дозр в ко­ру­пцій­них ді­я­н­нях, ма­ють до­во­ди­ти свою пра­во­ту ви­ня­тко­во зі слід­чо­го ізо­ля­то­ра.

Прем’­єр-мі­ністр по­дає кан­ди­да­ту­ри мі­ні­стрів на по­го­дже­н­ня Вер­хов­ній раді, фор­мує і ко­ор­ди­нує вер­ти­каль дер­жав­ної вла­ди.

Ці де­кіль­ка кро­ків сут­тє­во по­кра­щать якість дер­жав­но­го
управ­лі­н­ня, змен­шать рі­вень ко­ру­пції і від­нов­лять вер­хо­вен­ство пра­ва.

Анатолій Артемчук, лідер столичної ініціативи “Кияни за справедливість”

0Shares

Вам також може сподобатись: